Spoločnosť LB MINERALS SK, s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

VONP

Všeobecné nákupné obchodné podmienky 

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) platia pre obchodné vzťahy medzi predávajúcim LB MINERALS SK, s.r.o.  so sídlom 043 22 Košice, ul. Tomášikova 35, IČO: 36036466, bankové spojenie: ČSOB, a.s. Košice, č. účtu: 25842933/7500, IBAN:SK875000000000025842933 a kupujúcim pre plnenie v roku XXXX a týkajú sa predaja týchto produktov predávajúceho: surový upravený a expandovaný perlit, drobné kamenivo do malty, betónu a bitúmenových zmesí, drobné kamenivo prané, prírodné nedrvené kamenivo triedené, surové homogenizované íly, kaolíny a bentonit, živec mletý pre keramickú výrobu.

Uzavretie kúpnej zmluvy na jednotlivý obchodný prípad a cena

1. Zmluvné strany môžu upraviť všeobecné podmienky svojich obchodných vzťahov na dohodnuté časové obdobie kúpnou zmluvou.

2. Kúpna zmluva na čiastkové plnenie vzniká písomným potvrdením objednávky kupujúceho predávajúcim alebo prijatím plnenia predávajúceho kupujúcim na základe ústnej objednávky alebo objednávky urobenej prostriedkami oznamovacej techniky.

3. Kúpna cena je dojednaná ako zmluvná cena stanovená na základe platného cenníka predávajúceho, ktorý má kupujúci k dispozícii v podobe ponuky. Uzavretím kúpnej zmluvy potvrdzuje kupujúci svoj výslovný súhlas s cenou plnenia stanovenou podľa cenníka predávajúceho.

4. Súčasťou kúpnej zmluvy sú obchodné zvyklosti zavedené medzi zmluvnými stranami, ak nie sú v rozpore s obsahom kúpnej zmluvy alebo týchto VOP.

Akosť a prevedenie, balenie tovaru

1. Akosť produktov predávajúceho je určená technickým listom alebo dohodnutou špecifikáciou a táto akosť sa považuje za akosť plnenia výslovne dohodnutú medzi predávajúcim a kupujúcim.

2. Tovar sa dodáva voľne ložený alebo balený (surový a expandovaný perlit) podľa ponuky predávajúceho a objednávky kupujúceho.

Zodpovednosť za chyby výrobkov

1. Predávajúci poskytuje na svoje produkty záručnú dobu v prípadoch výslovne dojednaných v kúpnej zmluve. Ak nie je dojednaná záručná doba, riadi sa zodpovednosť predávajúceho za chyby predávaných produktov obchodným zákonníkom.

2. Nároky z chýb výrobkov sa budú uplatňovať a uspokojovať spôsobom stanoveným zákonom.

Doba a miesto plnenia (dodanie tovaru)

1. Doba dodania tovaru (dodacia lehota), dohovorená v kúpnej zmluve, sa vzťahuje na dobu odberu tovaru zo závodu predávajúceho. Miestom plnenia, ak zmluva neurčuje inak, je miesto určené doložkou podmienok INCOTERMS 2010 dohovorenou v kúpnej zmluve.

2. Ak nie je predávajúci povinný podľa zmluvy dodať tovar v dodacej lehote na konkrétne určené miesto, tovar sa považuje za dodaný v momente jeho odovzdania prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho v dohodnutej dodacej lehote.

3. Pri odovzdaní a prevzatí tovaru odovzdá predávajúci kupujúcemu (dopravcovi kupujúceho) v písomnej forme dodací list obsahujúci hlavne adresu odberateľa, dátum expedície, kód dopravy, ŠPZ automobilu (číslo vozňa), číslo zákazky, stanicu určenia pri železničnej doprave, presnú špecifikáciu a hmotnosť tovaru.

4. Správnosť údajov na dodacom liste a prevzatie tovaru potvrdí preberajúci svojim podpisom. Preberajúci je povinný preukázať predávajúcemu svoju totožnosť obvyklým spôsobom.

Výhrada vlastníctva

1. Až do úplného zaplatenia kúpnej ceny si predávajúci vyhradzuje vlastníctvo k dodávanému tovaru.

2. Kupujúci smie tovar pod vlastníckou výhradou ďalej spotrebovávať alebo predávať len v riadnom obchodnom styku. Na iné určenie ako na vlastnú spotrebu alebo predaj tohto tovaru (hlavne na jeho založenie alebo darovanie) nie je kupujúci oprávnený.

Prechod nebezpečenstva škody na tovare

1. Na kupujúceho prechádzajú všetky riziká škody na tovare, t.j. strata, zničenie, poškodenie alebo znehodnotenie veci bez ohľadu na to, z akých príčin k nim došlo, v okamihu prevzatia tovaru od predávajúceho kupujúcim alebo inou poverenou osobou.

2. Ak kúpna zmluva zahŕňa povinnosť predávajúceho odoslať tovar, prechádza riziko škody na tovare na kupujúceho v momente stanovenom v podmienkach dohodnutej doložky INCOTERMS 2010.

Platobné podmienky

1. Kúpnu cenu dodávok tovaru účtuje predávajúci (LB Minerals SK, s.r.o.) kupujúcemu formou písomnej faktúry vystavenej v deň expedície tovaru, ktorá sa odosiela poštou na adresu kupujúceho, ak nie je možné jej osobné odovzdanie. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu a je splatná do XX dní od jej vystavenia.

2. Dňom zaplatenia faktúry je deň, kedy je celá účtovaná kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho LB Minerals SK, s.r.o. Ak pripadne dátum splatnosti na deň pracovného pokoja, považuje sa platba za vykonanú včas, ak bola účtovaná cena pripísaná na účet predávajúceho najneskôr v pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja.

3. V prípade omeškania platby je predávajúci oprávnený účtovať úrok z omeškania vo výške stanovenej zákonom.

Záverečné ustanovenia

1. Právna neúčinnosť jednotlivých častí uzavretej kúpnej zmluvy nezbavuje kupujúceho povinností a práv z celej zmluvy. Prípadná neplatnosť niektorého ustanovenia týchto VOP nemá vplyv na platnosť ostatných bodov týchto VOP.

2. Pre všetky spory, ktoré vzniknú pri plnení uzavretej zmluvy sa príslušný súd určí podľa sídla predávajúceho.

3. Práva kupujúceho z uzavretej kúpnej zmluvy nie sú bez predchádzajúceho súhlasu predávajúceho prenosné.

Tieto Všeobecné nákupné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 02.01.2015

webdesign by | webex.sk